XIX RODZINNA SPARTAKIADA SOŁECTW I OSIEDLI GMINY SKOCZÓW

XIX RODZINNA SPARTAKIADA SOŁECTW I OSIEDLI GMINY SKOCZÓW, 

OCHABY 02.07.2022 r.

Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się „XIX Rodzinna Spartakiada Sołectw
i Osiedli Gminy Skoczów”, ogłoszona we wszystkich sołectwach i osiedlach z terenu gminy Skoczów.

2. Organizatorem XIX Rodzinnej Spartakiady Sołectw i Osiedli Gminy Skoczów, zwanego dalej
Spartakiadą, jest Gmina Skoczów z siedzibą przy ul. Rynek 1, 43-430 Skoczów, zwana dalej
Organizatorem.


3. Spartakiada odbędzie się w dniu 2 lipca 2022r., na terenie LKS Ochaby, ul. Strażacka 4 w Ochabach
Małych.

4. Spartakiada jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Celem przyświecającym spartakiadzie jest:

1) integracja i aktywizacja mieszkańców Gminy Skoczów sprzyjająca włączeniu społecznemu osób
w różnym wieku, którym grozi wykluczenie społeczne;

2) rozwój życia kulturalnego, promocja sołectw i osiedli Gminy Skoczów;

3) upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu;

4) wykorzystanie naturalnych warunków plenerowych miejscowości;

5) kształtowanie właściwych postaw zawodników, zgodnych z zasadami fair play;

6) wzmacnianie i pogłębianie współpracy pomiędzy sołectwami i osiedlami Gminy Skoczów.


§ 2 UCZESTNICY SPARTAKIADY


1. Uczestnikami Spartakiady są 10-osobowe drużyny składające się z przedstawicieli każdego Sołectwa
Gminy Skoczów.

2. W skład drużyny mogą wejść tylko mieszkańcy danego Sołectwa w tym:

- kapitan – sołtys lub przewodniczący rady osiedla,

- dwoje przedstawicieli rady sołeckiej lub osiedla,

- min. troje dzieci w wieku szkolnym (6 – 16 lat) – w przypadku braku pełnoletności konieczne jest
posiadanie pisemnej zgody rodzica/opiekuna, w formularzu należy podać datę urodzenia dziecka,

- dorośli mieszkańcy sołectwa.

3. Uczestnicy biorą udział w Spartakiadzie na własny koszt i na własną odpowiedzialność.


§ 3 WARUNKI KONKURSU

 

1. Kapitan drużyny zobowiązany jest złożyć do 29.06.2022 r. formularz zgłoszeniowy do Spartakiady
w Urzędzie Gminy Skoczów, pok. 12 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Organizator przewiduje możliwość zgłoszenia udziału drużyny w dniu
Spartakiady.

2. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik Spartakiady, w momencie zgłoszenia poprzez formularz składa dobrowolne oświadczenie,
że wyraża zgodę na: przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wykonanie
i wykorzystanie przez Organizatora zdjęć i materiałów wideo wykonanych w czasie trwania
Spartakiady.

4. Drużyna powinna stawić się pół godziny przed rozpoczęciem Spartakiady w celu rozlosowania
kolejności startu w poszczególnych konkurencjach i otrzymania bonów na posiłek oraz nadania numeru
startowego zawodników (potrzebnego na koniec imprezy).

5. Nad prawidłowością przebiegu konkurencji czuwać będzie komisja sędziowska powołana przez
Organizatora.

6. W sytuacjach spornych każdorazowo decyduje Sędzia Główny. Decyzja Głównego Sędziego jest
ostateczna i niepodważalna.

7. W razie złych warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany konkurencji
oraz czasu trwania Spartakiady.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spartakiady bez podania przyczyny.


§ 4 KONKURENCJE


1. Lista konkurencji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. O ilości i kolejności konkurencji decyduje Organizator.

3. O kolejności występowania drużyn w poszczególnych konkurencjach każdorazowo decyduje
losowanie, które odbędzie się przed rozpoczęciem rywalizacji.


§ 5 PUNKTACJA I NAGRODY


1. Organizator wyłoni na podstawie punktacji oraz decyzji Głównego Sędziego zwycięskie drużyny.

2. Punktacja ogólna: za zdobycie 1 miejsca w konkurencji drużyna otrzymuje 18 pkt, za zdobycie
2 miejsca 16 pkt, za zdobycie 3 miejsca 14 pkt i za kolejne odpowiednio o jeden punkt mniej.
Po ukończeniu ostatniej konkurencji punkty są sumowane. W przypadku uzyskania tej samej ilości
punktów przez kilka drużyn, o punktacji końcowej decyduje suma punktów uzyskanych w konkurencji
Sołtysów.

 

3. Stosowanie wyróżnień, nagród, pucharów oraz medali ustala Organizator.
4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu Spartakiady, tj. 2 lipca 2022 r.


§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania go

podczas Spartakiady.

2. Wszelkie pytania związane ze Spartakiadą należy kierować do Urzędu Gminy Skoczów -
nr tel. 338533854.

3. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami Spartakiady mogą być wykorzystane przez
prasę, radio i telewizję.

4. Uczestnicy biorą udział w Spartakiadzie na własną odpowiedzialność.

5. Sprawy nie objęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.